BERGEN Været i bergen

Bærekraft og samfunnsvansvar


Miljø og bærekraft er en sentral del av J L Bruvik sin strategi. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss for å sikre en bærekraftig utvikling for bedriften.

Som industribedrift i Norge, deler vi et ansvar med resten av industrien i Norge, å kutte utslippene til et minimum innen 2050 som følge av Parisavtalen. Dette er et ansvar som vi forplikter oss til, og vi vil dermed gjøre vår del for å nå dette målet.

Vi kan i dag vise til:

-        Alt metallavfall fra vår produksjon går til resirkulering og gjenvinning

-        Alternativ oppvarming med Biokjel som bruker organisk nedbrytbar olje

-        Strømmen vi kjøper i dag kommer fra fornybar energi

-        Alle porter lukker seg automatisk for å bevare varme i lokalet

-        Påbud mot at alle transportører som kommer inn på området må slå av motor ved lasting og lossing av varer ved våre lagre.

-        EE-ordning. Vi er tilsluttet Renas AS.

-        Avfall kildesorteres

-        Jobber mot en mer digitalisert og papirfri hverdag

-        Jobber kontinuerlig med å optimalisere vår produksjon, og få minst mulig avfall.

-        Vi er nå også i gang med å bytte ut alle våre lyskilder til LED lys i våre lokaler.

For oss er valg av materialer viktig, og har et mål om at 99 % av alt vi bruker av materialer skal kunne gjenvinnes.

Vi vil fortsette dette arbeidet ved å iverksette flere bærekraftige tiltak slik at vi kan bidra til å skape en grønnere industri i Norge.

JL Bruvik vil gjøre det vi kan for å sikre verdiskapningen for samfunnet, med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Helse, miljø og sikkerhet

Hos J L Bruvik er vår høyeste prioritet å ivareta sikkerheten, arbeidsmiljøet og helsen til våre ansatte. Hos oss har vi en dedikert person som tar seg av HMS, og vi bruker et godkjent HMS kvalitetssikringsprogram som skal ivareta alle data og hendelser. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre interne rutiner.

J L Bruvik AS respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter og jobber for å ivareta klima, miljø og samfunn.

 Kontroll av våre verdikjeder

J L Bruvik velger leverandører som støtter vår strategi, hvor miljø og bærekraft er i fokus. De fleste leverandørene våre i dag er store aktører i det internasjonale markedet som deler våre verdier. JL Bruvik er også omfattet av åpenhetsloven. Dette medfører at vi har et ansvar å kvalitetssikre alle våre forretningsforbindelser. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere driver i tråd med FNs prinsipper, med hensyn til barnearbeid, diskriminering og likestilling.

JL Bruvik forplikter seg til å ta en aktsomhetsvurdering av alle våre forretningsforbindelser i tråd med OECDs retningslinjer.

Samfunnsansvar

 Det er viktig for JL Bruvik å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Det viktigste målet vårt med CSR-arbeidet er at det skaper verdi for JL Bruvik, våre kunder, leverandører, ansatte, eier og samfunnet.

Vår første prioritet vil alltid være en arbeidsplass med alle medarbeidere i fokus. Vi er opptatt av å investere i de ansatte og mener at de er vår største verdi.

Idrett og forebyggende tiltak for barn og unge i nærmiljøet vil alltid ha en støttespiller i J L Bruvik, da det er viktig for bedriftens styre å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Bedriften har en solid økonomi, og har en rekke sportslige og kulturelle formål som den støtter hvert år.