BERGEN Været i bergen

Salgs og leveringsbetingelser


Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.


1.    Anvendelsesområde: 

Disse salgsbetingelsene gjelder for leveranser fra JL Bruvik as, i de tilfeller hvor det ikke er inngått skriftlig avtale om andre vilkår.
JL Bruvik as vil refereres til som selger videre.

2.    Tilbudspriser: 

Tilbud er gyldig i 30 dager. Tilbudet er basert på dagens priser, frakter, import- og eksportutgifter og avgifter. I tilfelle av endringer i disse vil prisene justeres tilsvarende.
Avtale er først inngått når selgers ordrebekreftelse foreligger.


3.    Tegninger og annen teknisk dokumentasjon

Tegninger og annen teknisk dokumentasjon som en part overlater til den annen må ikke benyttes i strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for en tredjepart.
Alle tegninger/dokumenter skal returneres til eier. 

4.    Salgsvilkår: 

Varene leveres iht salgsbetingelsene i NL09, om ikke annet er avtalt. Kjøpers innkjøpsvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig avtalt og bekreftet av ansvarlig selger.

5.    Salgspant:  

Selger har pant i (eiendomsrett til) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut. (pantelovens §3-14, jfr. §3-22)
Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

6.    Prisberegning og betalingsbetingelser

Leveringsdagens priser gjelder så lenge ikke noe annet er avtalt. Er det et tilbud med en gitt pris, tas det forbehold om tillegg for importerte varer dersom valutakursen overstiger kursen på tilbudsdagen med +/- 1%.
Tillegget vil tilsvare endringen i valutakursen.
Prisene gjelder salgsgjenstanden/e levert i overensstemmelser med, jf punkt 11.
Faktura har forfall 30 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt.
Skjer betaling etter forfallsdato, vil det bli beregnet forsinkelsesrente etter gjeldende sats, jfr. Rentene vil bli fakturert i etterkant av innbetaling. Det vil også påløpe et forsinkelses administrasjonsgebyr á kr 100.

7.    Kjøpers forpliktelser: 

Kjøper har risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for beskrevet behov. Er varen ikke bestilt etter standard eller med angitte kvalitetskrav, leveres denne uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

8.    Forsikring: 

Forsikring blir kun opprettet etter avtale, og vil i utgangspunktet dekkes av kunde hvis ikke annet er avtalt.

9.    Force majeure

Selger er uten ansvar for følgende force majeure, jf. Kjøpsloven §23. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene er av midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.
Foretar selgers leverandør heving av noen art, har selger tilsvarende rett ovenfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

10.    Forsendelse: 

Forsendelsen leveres exw hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Selger står fritt selv til å velge beste transportvei. Transportkostnad dekkes av kjøper.

11.    Levering og risikoovergang:

Varen ansees som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på avtalt måte. Levering ansees som gjort selv om selgeren senere må foreta rettelsearbeid, jf. Punkt 12 og 13, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

Opplasting og forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko med mindre annet er avtalt. Hvis en skriftlig avtale ikke inneholder noe om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen "ex works". ("fra lager" ved levering fra selgers lager/fabrikk)

12.    Mangelfull levering:

Selger har intet ansvar for skader eller tap som en følge av varens videreanvendelse, eller for konsekvenser som arbeidsutgifter, dagsmulkt, skadeserstatning, leietap. Heller ikke for skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig, eller grov uaktsomhet hos selger, og hvor det fra kjøper kan påvises adekvat årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade.

13.    Reklamasjoner:

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks denne er mottatt. (jf. Kjøpsloven §31). Reklamasjoner skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon må fremmes senest innen 5 virkedager. 

Reklamasjoner på grunn av mangler som først kan avdekkes når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, anses å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert.
Retten til å reklamere frafaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert er blitt forandret eller reparert av andre enn selger uten skriftlig samtykke.

Reklamasjoner vedrørende:


  • Transportskade eller manko i antall kolli skal skje skriftlig straks ved varens ankomst. Skaden må dokumenteres, samt noteres på varens fraktbrev hos transportør.
  • Manko i innhold av emballerte varer skal skje skriftlig til selger straks eller senest 5 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
  • Kjøper står ansvarlig for å kontrollere mottak av varer ved ankomst. Er varene mangelfull eller feillevert så skal dette meldes skriftlig til selger innen 5 dager fra mottak av leveringen.


14.    Garanti: 

Garanti tid er ett år fra anleggsstart, dog maksimalt 15 måneder fra fakturadato.

15.    Retur:

Selger mottar varer i retur kun etter avtale. Spesialbestilte varer tas kun i retur når aksept fra selger foreligger. Varer som ønskes returnert, må være i samme stand som ved levering, og i originalemballasje der dette anvendes for produktet. Ved standard produkter påløper det et administrasjonsgebyr på 20% av varens verdi, samt fraktkostnader.  (NOK 500)

16.    Tvister: 

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå, og som partene ikke kan enes om skal avgjøres av norsk lov.